Aroma & Taste

香り立つ
Misogigawa with Kiyomizu Ware, 2015
Misogigawa with Kiyomizu Ware, 2015
Gihei Miso "Omi no Miso", 2022
Awashin "Awaokoshi", 2023
Awashin "Japanese Candy Nuts", 2023
Sukiyaki Iroha, Pont-cho, Kyoto, 2021
Sukiyaki Iroha, Pont-cho, Kyoto, 2021